موشن‌گرافی اقتصادی

شرح خدمات: موشن‌گرافی یک دقیقه‌ای

زمان تحویل: ۷ تا ۱۰ روز

عوامل: نویسنده، طراح و موشن‌گرافیست

موشن گرافی حرفه‌ای

شرح خدمات: موشن گرافی یک دقیقه‌ای

زمان تحویل: ۱۵ تا ۲۰ روز

عوامل: نویسنده، طراح و موشن‌گرافیست

پکیج موشن گرافی اقتصادی

شرح خدمات: ۵ ویدئوی (حداکثر) یک دقیقه‌ای

زمان تحویل: ۲۰ تا ۲۵ روز

عوامل: نویسنده، طراح و موشن‌گرافیست

پکیج موشن گرافی حرفه‌ای

شرح خدمات: ۵ ویدئوی (حداکثر) یک دقیقه‌ای

زمان تحویل: ۲۵ تا ۳۰ روز

عوامل: نویسنده، طراح و موشن‌گرافیست