ساخت مستند جناب آقای دکتر علی شقاقی‌مقدم (رادکو)

ساخت مستند جناب آقای دکتر علی شقاقی‌مقدم (رادکو)

  برنامه تلویزیونی مردمانه تهیه شده در گروه بصیرت سیاسی که به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است، مجموعه گفت‌وگومحوری است، که در آن از چهره‌های برتر کارآفرینی و علمی‌پژوهشی کشور که طی سال‌های اخیر خدمات شایانی ارائه داده‌اند، دعوت به عمل می‌آید....
ساخت موشن‌گرافی پژوهشکده رویان

ساخت موشن‌گرافی پژوهشکده رویان

  برنامه مردمانه که از تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۰ هرشب از شبکه افق پخش می‌شود، تهیه شده در گروه بصیرت سیاسی به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است، مردمانه مجموعه گفت‌وگومحوری است، که در آن از چهره‌های برتر کارآفرینی و علمی‌پژوهشی کشور که طی سال‌های اخیر...
ساخت مستند کارافرین برتر دکتر عبدالحسین شاهوردی

ساخت مستند کارافرین برتر دکتر عبدالحسین شاهوردی

  برنامه تلویزیونی مردمانه تهیه شده در گروه بصیرت سیاسی که به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است، مجموعه گفت‌وگومحوری است، که در آن از چهره‌های برتر کارآفرینی و علمی‌پژوهشی کشور که طی سال‌های اخیر خدمات شایانی ارائه داده‌اند، دعوت به عمل می‌آید....
ساخت مستند دکتر ناصر سادات

ساخت مستند دکتر ناصر سادات

  برنامه مردمانه تهیه شده در گروه بصیرت سیاسی که به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است، مجموعه گفت‌وگومحوری است که در آن از چهره‌های برتر کارآفرینی و علمی‌پژوهشی کشور که طی سال‌های اخیر خدمات شایانی ارائه داده‌اند، دعوت به عمل می‌آید. اما ضمن...
ساخت موشن‌گرافی کارآفرین برتر دکتر ناصر سادات

ساخت موشن‌گرافی کارآفرین برتر دکتر ناصر سادات

  برنامه مردمانه تهیه شده در گروه بصیرت سیاسی که به سفارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است، مجموعه گفت‌وگومحوری است که در آن از چهره‌های برتر کارآفرینی و علمی‌پژوهشی کشور که طی سال‌های اخیر خدمات شایانی ارائه داده‌اند، دعوت به عمل می‌آید. اما ضمن...